Shoqeria e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike "G.P.G Sicurity" sh.p.k

"G.P.G Sicurity" sh.p.k eshte krijuar ne me 26 Janar 2006 dhe regjistruar ne Regjistrin Tregetar si person juridik me Nr Vendimi 35017 i dt 13 Shkurt 2007.
Objekt I veprimtarise se shoqerise eshte:
a - Sigurimin e objekteve publike dhe private ne pronesi ose perdorim te personave fizike e juridike.
b - Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe shendetit te personave fizike,shtetas shqipetar ose te huaj.
c - Shoqerimi I vlerave monetare e materiale ose sendeve te 'muara gjate transportimit te tyre.